440 чакырымды жөө чуркап өткөн Оболбек Осмонбеков

26